Thông tin Hội Quất Động

(Việc tổng hợp và sắp xếp các Hình ảnh được chụp bởi du khách đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính. Tuân thủ "Điều khoản" từ flickr.com )

Đối tượng suy tôn: Lê Công Hành, tổ nghề là trạng nguyên thời Mạc Đăng Dung.
Đặc điểm: Lễ dâng hương, lễ cúng tưởng niệm.

(Sưu tầm)

.