Khách sạn Midtown Huế
Khuyến mãi mùa hè 2015
Phòng hướng sông ( Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn Mường Thanh Huế
( Từ ngày 26/11/2014 đến ngày 31/12/2015)
Khách sạn Century Riverside
( Từ ngày 25/11/2014 đến ngày 31/12/2015)

Thông tin Công ty CP Xe Khách Đồng Phát

.

Thông tin Công ty CP Xe Khách Đồng Phát

.