Thanh pho Lang Son


" Dong Dang co pho Ky Lua Co nang To Thi, co chua Tam Thanh Ai len xu Lang cung anh Bo cong bac me sinh thanh ra em Tay cam bau ruou nam nem Mang vui quen het loi em dan do "


Thanh pho Lang Son - vung dat da trai qua thoi ky Chau ly, Tran ly va den nam 1925 duoc thanh lap, tro thanh thi xa tinh ly, la trung tam kinh te, chinh tri, van hoa - xa hoi cua Tinh. day la noi co nhieu hang dong, di tich lich su noi tieng nhu quan the hang dong Nhat, Nhi, Tam Thanh, Nang To Thi, Thanh Nha Mac, Chua Tien, Gieng Tien... cung cac le hoi truyen thong mang dam ban sac dan toc da tung hap dan khach bon phuong tu ngan xua. Su hoi tu cua cac dieu kien dia ly, thien nhien, hoan canh lich su va con nguoi da tao cho Thanh pho Lang Son the manh phat trien do thi, tro thanh trung tam Chinh tri - Kinh te - Van hoa cua tinh Lang Son va vung dong Bac To quoc.
Thanh pho Lang Son thuoc loai hinh do thi thuong mai ra doi tu kha som, duoc hinh thanh theo phuong thuc "Thi" co truoc " do " co sau. day la noi co nhung dia danh noi tieng da di vao ca dao, dan ca Viet Nam voi nhung loi ca muot ma, tha thiet:

" dong dang co pho Ky Lua

Co nang To Thi, co chua Tam Thanh

Ai len xu Lang cung anh

Bõ cong bac me sinh thanh ra em

Tay cam bau ruou nam nem

Mang vui quen het loi em dan do "

Ngay nay Thanh pho Lang Son la mot Thanh pho tre, Thanh pho thuong mai cua khau dang tren da phat trien soi dong, la cua ngõ giao luu Kinh te - Van hoa cua ca nuoc voi dat nuoc Trung Quoc va cac nuoc dong Au, la dia ban quan trong co moi quan he mat thiet voi vung tam giac kinh te trong diem cua mien bac Ha Noi - Hai Phong - Quang Ninh.Co so ha tang phuc vu thuong mai du lich co nhung thay doi manh me, buoc dau dap ung duoc su phat trien cua nganh kinh te thuong mai - du lich - dich vu Thanh pho. Nhieu khu di tich van hoa - lich su, danh lam thang canh da duoc dau tu, ton tao nhu: Khu di tich Thanh nha Mac, khu di tich Nhat Nhi Tam Thanh, Chua Tien… dau tu xay dung cac cong trinh phuc vu phat trien du lich nhu: ke bo song Ky Cung, ke suoi Lao Ly, cai tao cong vien Ho Phai Loan, xay dung Khu du lich sinh thai ho Na Tam, ho Tham Sinh, Khu du lich sinh thai deo Giang - Van Vi ... nham tao ra cac diem du lich hap dan, thu hut khach den tham quan, du lich tren dia ban. He thong co so luu tru phuc vu du lich hien co hon 800 co so hoat dong kinh doanh dich vu khach san, nha hang tren dia ban. Mot so cong trinh phuc vu cho su phat trien thuong mai - du lich - dich vu da va se tiep tuc duoc trien khai nhu: Khu vui choi giai tri lien doanh quoc te, du an Cong vien nuoc, khach san 3 sao, du an cai tao, nang cap cho truyen thong Ky Lua… Hien Thanh pho hien co 03 cho chinh: cho dong Kinh (dien tich san 15.000m2), cho Ky Lua (dien tich san 10.000m2), cho Chi Lang (dien tich 2.000m2) va mot so cho coc, cho xep, cho khu vuc khac, trong do cho dong Kinh la mot trong nhung diem den rat hap dan khach du lich trong va ngoai Tinh den tham quan, mua sam. Do anh huong cua toc do do thi hoa nhanh, nhu cau ve nha o cua nhan dan ngay cang buc xuc, trong thoi gian qua Tinh va Thanh pho da uu tien danh nguon von dau tu de trien khai xay dung nhieu khu tai dinh cu, khu dan cu, khu do thi moi tren dia ban.

Nhung thay doi ve he thong co so ha tang cua Thanh pho da tung buoc cai thien dien mao do thi, tao ra nen tang de thu hut duoc nhieu nguon luc dau tu vao Thanh pho nham khai thac co hieu qua nhung tiem nang, the manh cua Thanh pho ve phat trien kinh te thuong mai - du lich - dich vu.


Theo langson.gov.vn

Lien he Thanh pho Lang Son

Thanh Pho Lang Son, Lang Son

Dien thoai: 0543.932.889 - 0915.884.089