Khu kinh te thuong mai dac biet Lao Bao


Khu kinh te - thuong mai Lao Bao (Khu KTTM DBLB) la mot trong nhung khu kinh te cua khau giao thuong quan trong bac nhat cua Viet Nam, nam tai khu vuc cua khau Lao Bao


Lao Bao thuoc huyen Huong Hoa - Quang Tri, la diem dau con duong xuyen A, nam tren truc hanh lang kinh te dong Tay noi lien Myanma, dong Bac Thai Lan, Savanakhet - Lao... Vi vay, Lao Bao co vi tri dia ly thuan loi trong viec mo rong quan he thuong mai voi cac nuoc tren the gioi.

Nam vao trung do cua ca nuoc, Quang Tri la giao diem cua cac huyet mach giao thong quan trong: Quoc lo 1A va duong sat Bac - Nam chay doc theo chieu dai cua tinh, duong Ho Chi Minh voi hai nhanh trai doc theo chieu dai phia Tay. Quoc lo 9 xuyen A noi lien Myanma, dong Bac Thai Lan, Lao qua cua khau quoc te Lao Bao den cac cang bien mien Trung nhu Cua Viet, Vung Ang, Chan May, da Nang... la dieu kien het suc thuan loi de mo mang giao thuong, phat trien kinh te trong ca nuoc va voi cac nuoc trong khu vuc.

Sau 10 nam xay dung va phat trien, den nay Khu KTTM dBLB da co ban xay dung he thong co so ha tang mang dang dap cua do thi moi trong tuong lai. Nam 2005, Thu tuong Chinh phu da cho phep ap dung thi diem mot so co che quan ly kinh te moi tai Lao Bao. Su kien cau Huu nghi 2 bac qua song Mekong noi Mucdahan - Savanakhet khanh thanh ngay 19-12-2006 danh dau noi lien tuyen hanh lang kinh te dong - Tay qua cua khau quoc te Lao Bao, mang lai van hoi moi giup Lao Bao tro thanh mot trong nhung trung tam kinh te co suc hut cao tren tuyen hanh lang kinh te nay. Lao Bao tro thanh trung tam giao luu huu nghi giua Viet Nam va Lao; la trung tam cac hoat dong thuong mai, du lich giua 3 nuoc Viet Nam - Lao - Thai Lan.

Nam 2008, Khu KTTM dBLB duoc Chinh phu phe duyet la 1 trong 9 khu kinh te cua khau duoc quan tam xay dung dong bo ve co so vat chat, ky thuat, quy che... dieu nay mo ra co hoi cho Khu KT - TM dac biet Lao Bao trong viec thu hut dau tu, san xuat kinh doanh, gop phan phat trien kinh te xa hoi cua tinh Quang Tri va khu vuc.

Voi dieu kien thuan loi nhu nam tren tuyen hanh lang kinh te dong Tay, duoc huong nhung chinh sach uu dai dac biet cua Chinh phu. Cu the, hang hoa, dich vu san xuat tieu thu trong hhu thuong mai, nhap khau tu nuoc ngoai vao khong phai chiu thue gia tri gia tang va hang hoa, dich vu tu noi dia Viet Nam dua vao khu thuong mai duoc huong thue suat thue gia tri gia tang la 0%, dong thoi khong phai chiu thue tieu thu dac biet... Ben canh do, DN nuoc ngoai duoc mien thue thu nhap trong thoi gian 8 nam va dong muc thue suat 10% cho nhung nam tiep theo. DN trong nuoc duoc mien thue thu nhap trong thoi gian 4 nam va dong muc thue suat 15% cho nhung nam tiep theo. Cac to chuc, ca nhan co cong keu goi von dau tu tu nguon von khong phai ngan sach vao khu thuong mai duoc huong mot khoan hoa hong nhat dinh theo quy dinh cua Bo Tai chinh. Cac du an dau tu vao day duoc mien thue thu nhap trong thoi gian 4 nam ke tu khi co thu nhap chiu thue, duoc giam 50% so thue thu nhap DN phai nop trong 9 nam tiep theo va duoc ap dung thue suat thue thu nhap DN 10% cho nhung nam tiep theo.

de khong ngung nang cao hieu qua cua cong tac thu hut dau tu, khu KTTM dBLB da tap trung trien khai cac ke hoach cu the, dac biet trong linh vuc cai cach hanh chinh, giai quyet thu tuc hanh chinh nhanh chong, thuan loi... Do do, khu KTTMdB Lao Bao da tiep tuc thu hut them nhieu du an co quy mo lon dang ky va trien khai thuc hien. Tinh den dau nam 2008, da co hon 50 du an dang ky dau tu vao khu, voi so von dang ky gan 2200 ty 3dong. dac biet, Lao Bao da thu hut duoc 7 du an FDI voi tong von dau tu 34,5 trieu USD.

den nay da co 145 doanh nghiep trong va ngoai nuoc tham gia hoat dong tren dia ban va hon 2000 ho san xuat kinh doanh ca the. dien hinh la trung tam thuong mai dong Nam A cua Cong ty co phan dau tu Hiep Thanh Lao Bao; nha may thuy dien Ha Rao Quan - Quang Tri cua Cong ty co phan Song Cau; nha may lap rap xe may dien - xe dap dien Phuong Nam 100% von nuoc ngoai cua nha dau tu Trung Quoc; cong vien van hoa Viet Nam Giang Son Cam Tu cua Cong ty co phan Mai Linh; sieu thi mien thue Thien Nien Ky cua Cong ty TNHH Thuong mai Thien Nien Ky... Tong gia tri san xuat cong nghiep cua cac doanh nghiep tren dia ban Khu KTTM dBLB nam 2008 uoc dat 400 ty dong, chiem hon 35% tong gia tri san xuat tren dia ban tinh.

Hoat dong thuong mai - dich vu trong khu KT-TM dac biet Lao Bao dang phat trien manh ca ve so luong, quy mo, chat luong cung nhu cac loai hinh kinh doanh, lam cho moi truong kinh doanh thuong mai o day ngay cang soi dong. Theo ong Le Anh Tuan, Chi cuc pho Chi cuc Khu TM Lao Bao, nam 2008, tong gia tri hang hoa nhap khau qua cua B cua Khu KTTM dBLB dat 787 ngan ty dong, xuat khau dat gan 2000 ty dong.

de thu hut du lich, tinh Quang Tri dang xay dung cac du an dau tu khu vui choi, he thong khach san, hinh thanh tour du lich den Lao Bao. Trong do trung tam thuong mai - dich vu Lao Bao co dien tich hon 100 ha, tap trung kinh doanh thuong mai, cua hang gioi thieu san pham, trung tam hoi cho trien lam, kho ngoai quan, ngan hang, buu dien..., khu cong vien van hoa trung tam voi dien tich 25 ha, nha ga cua khau quoc te Lao Bao duoc dau tu hien dai nhat khu vuc mien trung va Tay Nguyen. Nhieu khu du lich sinh thai dang duoc xay dung nhu khu du lich o o, cum du lich lang Vay. de thuc day tiem nang du lich, Viet Nam va Lao, Thai Lan da mien visa cho khach nuoc ngoai ra vao khu vuc. Luu luong hang hoa va khach du lich ra vao khu KT-TM Lao Bao ngay cang tang, ngay cao nhat len den hon 5 nghin luot nguoi vao Trung tam thuong mai Lao Bao.

Lien he Khu kinh te thuong mai dac biet Lao Bao

5 Nguyen Hue - Thi tran Lao Bao Huyen Huong Hoa, Quang Tri

Dien thoai: 0543.932.889 - 0915.884.089