Rung U Minh Ha


U Minh Ha khong chi la to am cua nhieu giong chim ma con la noi hoi tu nhieu loai dong vat rung dac chung cua vung dat phuong nam, nhu heo rung, nai, khi, soc, ky da, tran, ran, rua, v.v.


Vuon quoc gia U Minh Ha rong hon 8.200 ha. day la khu vuon quoc gia thu hai tren dia ban tinh Ca Mau.

Vuon quoc gia U Minh Ha duoc Chinh phu quyet dinh thanh lap dau nam 2006. Cung voi Vuon quoc gia Mui Ca Mau, tinh Ca Mau lai co them Vuon quoc gia U Minh Ha. Dau muon, nhung day la mot dong thai tich cuc nham bao ton va phat trien he sinh thai ngap ung rat da dang phong phu cua vung dat U Minh.

Vuon quoc gia U Minh Ha co dien tich 8.286 ha thuoc cac xa: Khanh Lam, Khanh An (huyen U Minh), Khanh Binh, Tay Bac va Tran Hoi (huyen Tran Van Thoi), trong do co Vo Doi rong hon 3.600 ha, la khu rung nguyen sinh duy nhat con sot lai o tinh Ca Mau.

He dong vat, thuc vat o khu vuc nay dang phuc hoi kha tot. Vuon con co hon 25.000 ha rung dem thuoc Trung tam nghien cuu ung dung rung ngap, lam ngu truong U Minh 1, U Minh 3. Day la khu bao ve thiet yeu bao dam cho su phuc sinh cua cac giong loai dac huu cua he sinh thai ngap nuoc voi nhieu loai duoc ghi trong sach do cua Viet Nam, nhu: ran ho mang chua, te te, rai ca long mui,v.v. va con duoc coi la mot bao tang sinh thai song ve cac loai thuc vat thuoc he sinh thai ngap ung cua khu vuc dong bang song Cuu Long.

Rung U Minh Ha va ca rung U Minh Thuong cua Kien Giang hien co gan 250 loai thuc vat trong do loai uu the nhu tram, mop, mat cat, nhieu loai duong xi, tao, nhieu loai ca (nhung loai ca co gia tri khoa hoc va kinh te nhu ca bong, sac ran, sac buom, tre vang, thac lac...), hon hai muoi loai bo sat va luong the (mot so loai hiem quy nhu chang hiu, tran gam, ky da, ca sau, rua vang, can duoc, nhieu loai ran...), co 182 loai chim, hon 40 loai thu, nhieu loai con trung.

Sau nhung vu hoa hoan cac nam truoc, rung dang phuc hoi nhanh chong va chim muong da keo ve sinh soi nay no ngay cang nhieu, tao nen nhung vuon doi, san chim, vuon co, mang diec deu khap cac lam ngu truong rung tram.

U Minh Ha bay gio khong chi la to am cua nhieu giong chim ma con la noi hoi tu nhieu loai dong vat rung dac chung cua vung dat phuong nam, nhu heo rung, nai, khi, soc, ky da, tran, ran, rua, v.v.

Vuon quoc gia U Minh Ha dai dien cho he sinh thai rat dien hinh ve rung ngap ung cua dong bang song Cuu Long. Nham bao ton va phat huy cac gia tri cua vuon rung ve lau dai, tinh Ca Mau da thong qua quy hoach Khu du lich sinh thai Vuon quoc gia U Minh Ha. Quy hoach nay se gop phan phat trien du lich sinh thai gan lien khu bao ton cua Vuon quoc gia U Minh Ha.

Khu du lich co quy mo khoang 1.708 ha, bao gom toan bo phan khu dich vu hanh chinh va mot phan khu rung ngap nuoc. Cac du an cong trinh vui choi, giai tri, khu van hoa truyen thong, tai tao lang rung, khu am thuc dan gian, nha nghi truyen thong, khu nuoi thu va ben bai cau ca.

Hien tai, he thong duong nhua, he thong cap nuoc sinh hoat xuyen rung va thang quan sat cung mot so hang muc cong trinh khac da duoc xay dung phan nao dap ung nhu cau cua gioi nghien cuu va khach tham quan du lich den voi he sinh thai U Minh. Nhieu don vi khai thac du lich trong va ngoai nuoc da quan tam den khao sat tim hieu va hien da co bay doanh nghiep dang ky dau tu khai thac du lich tai day.

Voi viec thanh lap Vuon quoc gia va quy hoach Khu du lich sinh thai Vuon quoc gia U Minh Ha, nguon gen dong thuc vat phong phu tai day se duoc bao ve, phuc vu cho cong tac nghien cuu khoa hoc.

Day cung la noi luu giu nhung gia tri truyen thong lich su cho the he hom nay va mai sau boi trong hai cuoc chien tranh, rung U Minh la chien khu kien cuong, anh dung.

Khu can cu dia nay tung la noi o va lam viec cua nhieu dong chi lanh dao cap cao cua Dang. Nam 1954, ngay sau khi len tau tap ket ra bac, dong chi Le Duan, (luc do la uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Xu uy Nam Bo) da bi mat tro lai rung U Minh de lanh dao cach mang mien nam. Dong chi Võ Van Kiet, khi lam Bi thu Tinh uy Bac Lieu, cung la nguoi gan bo mau thit voi U Minh Ha. Sau ngay, thong nhat dat nuoc, rung U Minh tiep tuc la noi cuu mang cho hang nghin ho dan tu khap moi mien To quoc ve day trong rung, lam lua, xay dung cuoc song moi.

Voi tien do quy hoach khu du lich duoc thong qua, nam 2008 se la nam tinh Ca Mau tang cuong moi goi dau tu de trien khai cac hang muc cong trinh tren co so quy hoach chung. Tu do hinh thanh nen mot khu du lich vua bao ton, vua phat huy duoc cac gia tri sinh thai doc dao cua Vuon quoc gia U Minh Ha.

Lien he Rung U Minh Ha

Huyen U Minh, Ca Mau

Dien thoai: 0543.932.889 - 0915.884.089