Vuon quoc gia Lo Go - Xa Mat


Lo Go - Xa Mat co tham thuc vat rung dang kham giua rung ban rung la, rung rung la tren dat thap va cac dai hep rung thuong xanh ven song suoi va rung tram.


Lo Go - Xa Mat co tham thuc vat rung dang kham giua rung ban rung la, rung rung la tren dat thap va cac dai hep rung thuong xanh ven song suoi va rung tram. Gan bien gioi voi Campuchia la cac dai rong dong co dat lay voi cac tham coi lac.

Vuon quoc gia Lo Go - Xa Mat nam tren dia phan 3 xa Tan Lap, Tan Binh, Hoa Hiep thuoc huyen Tan Bien, tinh Tay Ninh, cach thi xa Tay Ninh khoang 30km ve phia bac tay bac. Vuon quoc gia Lo Go - Xa Mat co he dong thuc vat phong phu dac biet la he chim nuoc quy hiem, nam o phia tay vung dat thap mien dong Nam bo, chu yeu la rung nguyen sinh, dia hinh kha bang phang.

Voi dien tich 18.765ha, nam o do cao tu 5-10m so voi muc nuoc bien va la khu vuc co rung che phu lon nhat tai tinh Tay Ninh, duoc chia thanh ba phan khu. Trong do, khu duoc bao ve nghiem ngat la 8.590ha, khu phuc hoi sinh thai: 10.080 ha con lai la khu hanh chinh dich vu.

He thuc vat phong phu co gia tri nhu: cac cay ho dau: dau nuoc, dau cat, dau chai, dau song nang, sao den, nen mu, mot so loai da co ten trong sach do nhu: gõ ca te, giang huong, mac sua.

Khu he chim tai vuon quoc gia nay rat dac trung, tai cac sinh canh dat ngap nuoc da ghi nhan nhieu loai chim nuoc quy hiem nhu giang sen, gia day nho va co nhan, ga loi long tia, ga tien mat do, chich chach ma xam. Ngoai ra, Lo Go - Xa Mat con la noi dung chan bay qua cua loai seu dau do, tren tuyen di cu ve noi sinh san tai Campuchia. Lo Go-Xa Mat duoc cong nhan la mot trong cac vung chim quan trong cua Viet Nam.

Trong chien tranh chong My, Lo Go - Xa Mat la co so cua dai phat thanh Giai phong mien Nam Viet Nam, dong thoi cung la can cu cach mang cua quan giai phong. Boi vay, khu vuc nay con co y nghia quan trong ve mat lich su.

Vuon quoc gia Lo Go - Xa Mat noi co con song Vam Co bat nguon tu Campuchia chay qua nen rung o day co vai tro quan trong trong viec phong ho dau song. Nhieu ho dan cu song phu thuoc vao nguon tai nguyen thuy san cua con song nay.

Lien he Vuon quoc gia Lo Go - Xa Mat

Huyen Tan Bien, Tay Ninh

Dien thoai: 0543.932.889 - 0915.884.089