Cua khau Bac Phong Sinh


Con duong tu quoc lo 18 len Bac Phong Sinh co nhieu doan rat xau, lai deo doc va nhieu cua gap nen rat kho khan cho cac xe cho hang len Bac Phong Sinh.


Cua khau Bac Phong Sinh (nam o xa Quang duc, huyen Hai Ha) duoc thanh lap tu cuoi nam 2001. Mac du chi la cua khau tieu ngach nhung Bac Phong Sinh da dong gop dang ke cho viec phat trien kinh te cua tinh va huyen Hai Ha.

Con duong tu quoc lo 18 len Bac Phong Sinh co nhieu doan rat xau, lai deo doc va nhieu cua gap nen rat kho khan cho cac xe cho hang len Bac Phong Sinh, nhat la xe cong-ten-no. Kho khan nua la kho bai cua Bac Phong Sinh tuy da duoc nang cap nhung van chua dap ung duoc yeu cau, nhat la ve mua mua.

Ngoai nhung kho khan ve dieu kien vat chat, Bac Phong Sinh con co tro ngai la phia Trung Quoc chi coi day giong nhu tram tieu ngach, quan ly hang hoa xuat nhap khau theo che do bien mau, chi cho hang hoa qua cua khau theo dinh luong va tieu chuan moi ngay. Mot nguoi dan Trung Quoc chi duoc mua hang ve gioi han la 3.000 te (khoang 7,2 trieu dong Viet Nam), cong nhan thi kha hon, duoc mua toi da la 8.000 te (khoang 19,2 trieu dong). Trong khi do thoi gian mo cua phia ben cua khau nuoc ban khong qua 4 gio/ngay nen han che rat nhieu viec luu thong hang hoa. Hang xuat khau phia ben ta chu yeu la hang may tre co tu Quang Binh, ca kho tu Ca Mau, va hai san kho cua mot so tinh thanh khac. Hang nhap ve chu yeu la hang tieu dung, phu kien may mac, hang noi that v.v...

Do phia nuoc ban thoi gian mo cua cua khau it, thoi gian kiem tra xuat nhap hang hoa cua cac can bo Cua khau Bac Phong Sinh khong nhieu, nhung cac can bo Chi cuc Hai quan van phai thuong truc 24 gio/ngay, vi neu lo la lai xay ra chuyen nguoi van chuyen hang lau khong qua kiem tra, kiem soat. dong chi Nguyen Van Khanh, Truong Chi cuc Hai quan Bac Phong Sinh cho biet: ''Nam 2008, Chi cuc da hoan thanh cong tac thu thue xuat nhap khau dat 140%, cao nhat tu truoc toi nay; dong thoi da lam thu tuc hai quan cho 2.682 to khai xuat nhap khau voi tong kim ngach hon 55 trieu USD...”.

Tuy nhien tiem nang Cua khau Bac Phong Sinh se khai thac duoc nhieu hon neu nhu con duong tu quoc lo 18 vao cua khau duoc cai tao tot hon, nha kho, nha kiem hoa duoc nang cap phu hop voi yeu cau thi se thu hut duoc nhieu doanh nghiep. Hien nay Bac Phong Sinh chi la cua khau tieu ngach, nhung trong tuong lai, Bac Phong Sinh rat co tiem nang de xay dung thanh cua khau quoc te. Bac Phong Sinh giap voi thon Ly Hoa, khu Phong Thanh, tinh Quang Tay (Trung Quoc). Tu day di sang khu do thi dong Hung (Trung Quoc) chi khoang 45km, duong sa thuan tien. Huyen Hai Ha lai co dao Cai Chien, trong tuong lai se tro thanh khu du lich hap dan, cong voi Khu cong nghiep Hai Ha dang duoc hinh thanh va phat trien... Vi the, trong tuong lai chac chan Bac Phong Sinh se tro thanh mot vi tri quan trong cho kinh te cua khau cua tinh va cua huyen Hai Ha.

Lien he Cua khau Bac Phong Sinh

Quang Duc Huyen Hai Ha, Quang Ninh

Dien thoai: 0543.932.889 - 0915.884.089